18.07.2024


Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по поплучаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в ОД"Земеделие" - Кърджали 421.31 KB
Вътрешни правила за въвеждане и актуализиране на данните на ОД"Земеделие" - Кърджали в регистъра за информационни ресурси (РИР) 271.15 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОД"Земеделие" - Кърджали 945.81 KB
Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация на ОД"Земеделие" - Кърджали 372.83 KB
Вътрешни правила за осъществяване на финансово управление, контрол и мониторинг в ОД"Земеделие" - Кърджали и вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол върху документи и действия, свързани с дейността на ОД"Земеделие" - Кърджали 519.29 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка за декларациите и за установяване на конфликт на интереси в ОД"Земеделие" - Кърджали 549.83 KB
Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделските земи в ОД"Земеделие" - Кърджали 311.03 KB
Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл. 37В, ал. 7 от ЗСПЗЗ суми, за имотите, ползвани по реда на чл. 37В, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37В, ал. 4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения / служебни разпределения за замлищата на област Кърджали 299.02 KB
Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в ОД „Земеделие“ Кърджали – публикувано на 07.05.2020 г. 292.48 KB
Етичен кодекс за поведение на служителите в Областна дирекция „Земеделие“ - Кърджали – публикувано на 13.04.2020 г. 1.51 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »