15.07.2024


11/03/2024 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за 2024 г., както и форматите, в които е достъпна 76.50 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД „Земеделие“ – Стара Загора за 2023 г. 90.00 KB
ИНФОРМАЦИЯ, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ в ОД „Земеделие” – Стара Загора 74.67 KB
ЗАКОН за достъп до обществена информация 583.79 KB
Заповед за утвърждаване списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора за 2023 г., както и форматите в които е достъпна. 54.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за 2023 г., както и форматите, в които е достъпна 70.50 KB
Разяснителна информация за граждани относно упражняване правото на достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора 75.66 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора за 2022 г. 90.00 KB
Информация по чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за достъп до обществена информация /предоставена от ОД „Земеделие” – Стара Загора информация, повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ/ 65.38 KB
54.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »