29.10.2020


 Информация за връзка: 

Областна дирекция "Земеделие" гр. Стара Загора

6000 гр. Стара Загора бул. "Цар Симеон Велики" №102       

ЕЛКА БОНЕВА

директор ОД „Земеделие“

odz.stz@gmail.com

 

042 603 225


Антонина Пройкова – Пещерска

Главен секретар ОД „Земеделие“

odz.stz@gmail.com

 042 252 118

Дирекция  "Административно-правно, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Камен Кършибрадов

директор на дирекция АПФСДЧР

odz.stz.karshibradov@gmail.com

042 622 289

Донка Стойчева

главен счетоводител

odz.stz@gmail.com

042 256 005

0889 532 595

Мария Дойчева

старши счетоводител

odz.stz@gmail.com

042 603 145

Станимир Стойчев

системен администратор

odz.stz@gmail.com

042 252 107

Делка Пеева

главен юрисконсулт

odz.stz@gmail.com

042 257 133

Галина Вълчанова
старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 925 334

Йоана Димитрова

младши експерт

odz.stz@gmail.com

042 925 334

Петко Петков

изпълнител

Главна Дирекция  "Аграрно развитие"

Катерина Пейкова

главен директор на ГД „АР“

odz.stz@gmail.com

 042 988 927

Биляна Карушкова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 623 165

Люба Иванова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 924 610

Стоянка Попова – Пильонова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 630 145

Валери Черкезов

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 252 107

Димитър Петров

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 927 892

Авче Льотева-Динева

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 924 610

АГРОСТАТИСТИКА

Къньо Рачков

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 928 763

Димитрина Сотирова

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 620 107

Ася Бакържиева

младши експерт

odz.stz@gmail.com

042 620 107

КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

Стефан Загорчев

главен инспектор

odz.stz.kti@gmail.com

042 230 069

0889009020

Марияна Пенкова

главен инспектор

odz.stz.kti@gmail.com

042 230 069

Електронна поща за подаване на декларации за произведено и налично зърно (съгласно Наредба 23/2015 г.) odz.stz.zarno@gmail.com

Общински служби по земеделие

ОСЗ гр. Стара Загора

lpis.24stz@gmail.com

042 626 107

042 924 542

042 230 118

ОСЗ с. Опан

lpis.24op@gmail.com

04101 6966

04101 6967

ОСЗ гр. Гълъбово

lpis.24gv@gmail.com

0418 62214

0418 62521

ОСЗ гр. Мъглиж

lpis.24mistcity@gmail.com

04321 8909

04321 8908

ОСЗ гр. Казанлък

lpis.24kk@gmail.com

0431 62437

0431 64221

ОСЗ гр. Раднево

lpis.24rv@gmail.com

0417 82352

0417 82905

ОСЗ гр. Павел баня

lpis.24pb@gmail.com

04361 2057

04361 2097

ОСЗ гр. Чирпан

lpis.24ch@gmail.bg

0416 96077

0416 92284

0416 92478

ОСЗ с. Братя Даскалови

lpis.24brd@gmail.bg

04134 8909

04134 8908

04134 8907