15.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция "Земеделие" гр. Стара Загора

Адрес:

6000 гр. Стара Загора бул. "Цар Симеон Велики" №102 

Телефон:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУВАНЕ:

+359 (42) 925 334

ДИРЕКТОР:

+359 (42) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com

Е-mail за подаване на деклaции за количеството съхранено зърно:

odz.stz.zarno@gmail.com

Работно време:

На областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора: 9:00 – 17:30

Обедна почивка: 12:00 – 12:30

Център за административно обслужване: 9:00 – 17:30 (без прекъсване)

В случай, че пред центъра за административно обслужване има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му се продължава до приклчючване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

 

 


 

Камен Кършибрадов

директор ОД „Земеделие“

odz.stz.karshibradov@gmail.com

 

042 603 225


Антонина Пройкова – Пещерска

Главен секретар ОД „Земеделие“

odz.stz@gmail.com

 042 252 118

Дирекция  "Административно-правно, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Елка Бонева

директор на дирекция АПФСДЧР

odz.stz@gmail.com

042 622 289


главен счетоводител

odz.stz@gmail.com

042 256 005

Галина Вълчанова

старши счетоводител

odz.stz@gmail.com

042 988 926

Станимир Стойчев

системен администратор

odz.stz@gmail.com

042 252 107

Делка Пеева

главен юрисконсулт

odz.stz@gmail.com

042 257 133

Златина Иванова
старши юрисконсулт

odz.stz@gmail.com

 

Татяна Димитрова

младши експерт

odz.stz@gmail.com

042 925 334

Петко Петков

изпълнител


Главна Дирекция  "Аграрно развитие"

Катерина Пейкова

главен директор на ГД „АР“

odz.stz@gmail.com

 042 988 927

Биляна Карушкова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 623 165

Люба Иванова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 924 610

 Йоана Димитрова
младши експерт
odz.stz@gmail.com
 042 630 145

Стоянка Попова – Пильонова

главен експерт

odz.stz@gmail.com


Авче Льотева-Динева

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 988 928

Димитър Петров

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 927 892

Таня Тодорова

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 988 928

АГРОСТАТИСТИКА

Къньо Рачков

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 928 763

Димитрина Сотирова

главен експерт

odz.stz@gmail.com

042 620 107

Ася Йорданова

старши експерт

odz.stz@gmail.com

042 620 107

КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

Стефан Загорчев

главен инспектор

odz.stz.kti@gmail.com

042 230 069

0889009020

Марияна Пенкова

главен инспектор

odz.stz.kti@gmail.com

042 230 069

Електронна поща за подаване на декларации за произведено и налично зърно (съгласно Наредба 23/2015 г.) odz.stz.zarno@gmail.com

Общински служби по земеделие

ОСЗ гр. Стара Загора

lpis.24stz@gmail.com

042 626 107

042 924 542

042 230 118

ОСЗ гр. Стара Загора,

офис с. Опан

lpis.24op@gmail.com

04101 6966

04101 6967

ОСЗ гр. Гълъбово

lpis.24gv@gmail.com

0418 62214

0418 62521

ОСЗ гр. Мъглиж

lpis.24mistcity@gmail.com

04321 8909

04321 8908

ОСЗ гр. Казанлък

lpis.24kk@gmail.com

0431 62437

0431 64221

ОСЗ гр. Раднево

lpis.24rv@gmail.com

0417 82352

0417 82905

ОСЗ гр. Павел баня

lpis.24pb@gmail.com

04361 2057

04361 2097

ОСЗ гр. Чирпан

lpis.24ch@gmail.com

0416 96077

0416 92284

0416 92478

ОСЗ Чирпан,

офис с. Братя Даскалови

lpis24brd@gmail.com

04134 8909

04134 8908

04134 8907