21.02.2024


ХАРТА НА КЛИЕНТА 649.17 KB
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СТАРА ЗАГОРА 112.45 KB
Административни услуги, предоставяни от специализираните териториални администрации - Областна дирекция "Земеделие"-Стара Загора 447.95 KB
29.11.2017 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СТАРА ЗАГОРА 393.67 KB
29.11.2017 Заповед за одобряване на нови вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 53.87 KB
ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 47.75 KB
ТАРИФА за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 57.05 KB
ТАРИФА за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи 51.88 KB
Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора за превеждане на суми за административни услуги (вкл. такса за регистрация на ГТП). 1.17 MB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за получаване на суми за имоти "бели петна" 37.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »