29.10.2020


НОВО! НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 4.83 MB
НОВО! НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 580.35 KB
НОВО! Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 15.23 MB
НОВО! Наредба №105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. 1.37 MB
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 946.58 KB
НОВО! НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 2.52 MB
Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и други необлагодетелствани райони 97.49 KB
НОВО! Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 228.02 KB
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 214.22 KB
Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »