28.02.2021


Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на [предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 73.16 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 47.09 KB
Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни 61.40 KB
Заявления за физически и юридически лица за участие в общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ /земеделски земи в бившите стопански дворове/ 1.16 MB
10.04.2018 Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 27.29 KB
Заявлениe за участие в търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ /свободни, негодни за замеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ земи в бившите стопански дворове/ - за собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - предмет на търга 1.00 MB
Актуален образец Заявления за физически и юридически лица за участие в търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /свободни, негодни за замеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ земи в бившите стопански дворове/ 2.23 MB
Анкетен формуляр за регистрация на земеделски производители 135.60 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители 64.00 KB
Заповед № РД-07-037/22.02.2013 г за утвърждаване Харта на клиента и стандарти на административно обслужване на ОД „Земеделие” – Стара Загора 427.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »