28.05.2024


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА
Номер услуга в Административен регистър заявяване на услугите в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на Министерство на електронното управление
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
475 Регистрация на производителите на бубено семе
703 Издаване на удостоверение за реституционни претенции
904 Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка
905 Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/ изтекъл срок на амортизация
989 Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация
1101 Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)
1115 Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици
1117 Регистриране на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания
1360 Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи
1679 Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот
1822 Регистрация на земеделски стопани
1824 Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по Земеделие
1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за определяне на цени на земеделски земи
2520 Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи
2521 Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи
2572 Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
2647 Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн
2652 Регистрация на тютюнопроизводители
3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза
9601 Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат
9603 Подаване на заявление за установяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични условия
9604 Подаване на заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ
9605 Подаване на завление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ