18.07.2024


Всички новини

31.08.2013 г.

Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област представи своя проект „За модерна и компетентна администрация” в СОФИЯ ПРЕС

 На 29.08.2013г. в Национален пресклуб СОФИЯ ПРЕС Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област представи своя проект „За модерна и компетентна администрация”. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Директорът на Областната дирекция г-жа Христина Стойкова, ръководителят на проекта инж. Янко Янков и координаторът по неговото изпълнение г-жа Гергана Райчева запознаха присъстващите представители на медии с основните цели и дейности по проекта. Представени бяха и очакваните резултати от реализирането му, а именно подобряване професионалната компетентност на служителите на Областната дирекция „Земеделие” за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията,  мотивирането им за задържане на работните им места и стимулиране тяхното развитие, повишаване удовлетвореността на клиентите от работата на администрацията.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark