новини
Всички новини

16.11.2023 г.

От 20.11.2023 г. стартира помощ de minimis на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани в сектори „Животновъдство“, в т.ч. пчелен мед, и „Растениевъдство"

 

 

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“, В Т.Ч. ПЧЕЛЕН МЕД И В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Срок за кандидатстване:

20.11.2023 г. - 01.12.2023 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направления за подпомагане:   

 • едри преживни животни;
 • дребни преживни животни;
 • коне под селекционен контрол;
 • пчелни семейства;
 • плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
 • винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
 • маслодайна роза;
 • тютюн.

2.2. Общ бюджет на помощта 47 500 000 лв.

Бюджет на помощта по сектори:

 • Бюджет за сектор „Животновъдство“ в т.ч. пчелен мед: 23 750 000 лв.
 • Бюджет за сектор „Растениевъдство“:  23 750 000 лв.

2.2.1Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).

2.2.2. Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

2.2.3. Размер на помощта за едно животно и един хектар: Окончателният размер на ставките се определя след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и се утвърждават с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

 

7. Срокове на помощта 

7.1. Срок за подаване на заявленията подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ – от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

7.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания: до 06.12.2023 г.

7.3. Срок за изплащане на помощта: до 20.12.2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване: от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.


Връзка към информацията в ДФЗ

Указания DE MINIMIS


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
19.02.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
15.01.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »