новини
Всички новини

06.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ , /обнародван в ДВ бр. от 22.05.2018г. с Указ 126/ Ви уведомяваме, че декларациите по § 10 , ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ трябва да бъдат подадени в общинска служба по земеделие в срок до 22.06.2018г.

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ СЪС СРОК НАД ЕДНА ГОДИНА, СКЛЮЧЕНИ ДО ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПРОМЕНИТЕ В ЗСПЗЗ, ПРИ КОИТО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА  НА ЧЛ.4А И 4Б, МОГАТ ДА БЪДАТ ПОТВЪРДЕНИ ОТ СОБСТВЕНИК ИЛИ СЪСОБСТВЕНИК С ДЕКЛАРАЦИЯ С НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЕН ПОДПИС, ПРИДРУЖЕН С КОПИЕ НА ДОГОВОРА В СРОК ДО 22..06.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

     СЛЕД ТАЗИ ДАТА, АКО НЕ Е ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН СЛУЖЕБНО В СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СТОПАНСКАТА ГОДИНА.

Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто ид. ч. от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАЕМОДАТЕЛИ,

съгласно горепосочените разпоредби, Ваше задължение е в рамките на 1 месечен срок от влизане на закона в сила, т.е до 22.06.2018г., да предприемете необходимото, за привеждане в съответствие на разпоредбите на чл.4а и чл.4б от ЗСПЗЗ на сключените от Вас  договори за наем за повече от 1 година.

 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЯ ОБЛАСТ  


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


17.10.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 11. 2023г. 80.02 KB
19.09.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 10. 2023г. 82.52 KB
29.06.2023 Протокол по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 100 ал. 8 от ППЗСПЗЗ 347.86 KB
21.06.2023 Заповед № РД-04-91 от 19.06.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г.,във всички земеделски територии в София област, считано от 19.06.2023 г. до 30.10.2023 г. 735.07 KB
19.06.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2023г. 81.42 KB
22.05.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2023г. 81.74 KB
24.04.2023 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2023г. 79.22 KB
21.04.2023 Протокол от 21.04.2023 г. за класиране в търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 102.50 KB
10.04.2023г. Покана за избор на лицензиран оценител, със свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър, за отразяване на парцеларния план в кадастралната карта на с. Долни Окол. 392.09 KB
23.032023 Заповед РД 04-45-1/21.03.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за допълнение към Заповед РД-04-45/15.03.2023г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 302.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »