новини
Всички новини

06.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ , /обнародван в ДВ бр. от 22.05.2018г. с Указ 126/ Ви уведомяваме, че декларациите по § 10 , ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ трябва да бъдат подадени в общинска служба по земеделие в срок до 22.06.2018г.

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ СЪС СРОК НАД ЕДНА ГОДИНА, СКЛЮЧЕНИ ДО ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПРОМЕНИТЕ В ЗСПЗЗ, ПРИ КОИТО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА  НА ЧЛ.4А И 4Б, МОГАТ ДА БЪДАТ ПОТВЪРДЕНИ ОТ СОБСТВЕНИК ИЛИ СЪСОБСТВЕНИК С ДЕКЛАРАЦИЯ С НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЕН ПОДПИС, ПРИДРУЖЕН С КОПИЕ НА ДОГОВОРА В СРОК ДО 22..06.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

     СЛЕД ТАЗИ ДАТА, АКО НЕ Е ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН СЛУЖЕБНО В СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СТОПАНСКАТА ГОДИНА.

Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто ид. ч. от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАЕМОДАТЕЛИ,

съгласно горепосочените разпоредби, Ваше задължение е в рамките на 1 месечен срок от влизане на закона в сила, т.е до 22.06.2018г., да предприемете необходимото, за привеждане в съответствие на разпоредбите на чл.4а и чл.4б от ЗСПЗЗ на сключените от Вас  договори за наем за повече от 1 година.

 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЯ ОБЛАСТ  


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
19.02.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
15.01.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
11.01.2024 Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »