новини
Всички новини

10.02.2015 г.

Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „Утвърждаване на модерната администрация“

Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на  проект „Утвърждаване на модерната администрация“

Проектът се реализира благодарение на финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.

Оперативна програма „Административен капацитет” е водещият  инструмент за модернизация на българската държавна администрация и е изработена в съответствие с Европейската и националната политика за повишаване на институционалния и административния капацитет на администрацията.

            Това е третият проект, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз, който Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област изпълни.

Той е естествено продължение на резултатите от вече реализираните два проекта и се проведе в рамките на изминалите девет месеца.

Основните дейности по проекта бяха свързани с организиране, координиране и  провеждането на обучения на служителите от Областната дирекция в Института по публична администрация /ИПА/ и от фирма – външен изпълнител, по предварително избрани теми.

            В резултат на изпълнението на заложените по проекта дейности бяха обучени общо 236 участници.

В ИПА служителите преминаха обучение по темите, свързани с особеностите при прилагане на ГПК, ЗДОИ, ЗЗЛД, счетоводно приключване, вътрешен финансов контрол, комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ.

Специализираните обучения, които бяха проведени от фирма – външен изпълнител, бяха обособени в два модула по темите:

1. Усъвършенстване уменията на служителите при представяне на цели, дейности, задачи, свързани с дейността на администрацията; Изграждане на умения за водене на преговори с цел постигане на споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи.

2. Как да работим със специфични групи граждани; Административно обслужване на хора в неравностойно положение.

Във всички обучения взеха участие както служители от централното управление на Областната дирекция, така и от общинските служби по земеделие – разпределени на териториален принцип.

Използването на разнообразни и атрактивни методи и подходи при провеждането на практически занятия за придобиване на знания и умения възбудиха интереса на служителите към посочените и често считани за скучни теми.

След приключване на обучителния процес всички участници бяха анкетирани за преценяване удовлетвореността им от участията в проведените обучения. В резултат на това се констатира, че за всички служители, обученията са представлявали голям интерес и е имало осезаема полза за тяхното професионално развитие и формиране на практически умения.

Ръководството на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област вярва, че с изпълнение на дейностите по трите проекта, финансирани от ОПАК и ЕС чрез ЕСФ, ще се утвърди практиката за ефективно и устойчиво развитие на човешките ресурси, които да осигурят по-качествено административно обслужване и създадат нова визия на държавната администрация – компетентна и модерна, в услуга на гражданите.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »