новини
Всички новини

04.12.2014 г.

Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област проведе специализирано обучение, реализирано по проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз

През м.ноември 2014г. общо осемдесет служители от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област взеха активно участие в специализирани обучения, реализирани от фирма - външен изпълнител, в изпълнение на проект „Утвърждаване на модерната администрация“, финансиран от ОПАК.

Обученията се проведоха в гр.Хисаря, където освен да се отдадат на учебния процес по усвояване на представената материя, участниците имаха възможност да обменят опит помежду си и да отдъхнат в приятна атмосфера.

            Обучителните модули, които бяха включени в програмата, се проведоха по темите :

Ø   Усъвършенстване уменията на служителите при представяне на цели, дейности, задачи, свързани с дейността на администрацията

Ø   Изграждане на умения за водене на преговори с цел постигане на споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи.

В обученията взеха участие както служители от централното управление на Областната дирекция, така и от общинските служби по земеделие, разпределени така, че да не се нарушава нормалният ход на работния процес.

По време на представяне на първия обучителен модул служителите имаха възможност да се запознаят с теоретичните изисквания и да добият практически умения за целеполагане, синхронизиране на бъдещите действия за работа с поставените цели, стоящи както пред цялата държавна власт, така и пред конкретната специализирана администрация. В резултат на обучението участниците усъвършенстваха своите и усвоиха нови знания и умения за определяне на цели, дейности, задачи, свързани с дейността на администрацията. Чрез работа в групи и ролеви игри служителите на практика приложиха усвоените знания и умения и видимо подобриха комуникативните си способности при представяне пред разнородни аудитории на мисията, визията, целите и задачите на Областната дирекция и общинските служби по земеделие.

При участието си във втория обучителен модул служителите се запознаха с особеностите при водене на преговори и приложиха практически придобитите знания както в ролята на преговарящи, така и при ръководенето на преговори между противопоставящи се страни.

Бяха анкетирани участниците във всяка група от проведените обучения.

Резултатите от извършеното анкетно проучване недвусмислено показват, че служителите са изключително доволни от организацията, избора на теми и начина на представяне на отделните обучителни модули и с готовност биха се включили и в следващи подобни.

В изпълнение на настоящия проект през месец януари 2015г. предстои провеждането на втори - последен цикъл специализирани обучения.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
19.02.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
15.01.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
11.01.2024 Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »