новини
Всички новини

02.07.2014 г.

ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

 

ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ


 От 14 май до 2 юли, в изпълнение на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се проведоха обучения на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област  в  Института по публична администрация. В резултат на това бяха обучени седемдесет и шест служители.

 

 Темите, по които се проведоха обученията са:

• Организационно развитие. Управление на промяната
• Управление на промяната, времето и стреса
• Делова комуникация и етикет
• Презентационни умения. MS POWER POINT /за напреднали/

 

 В обучителните модули по организационно развитие, управление на промяната, времето и стреса взеха участие предимно служители с ръководни функции, а в останалите модули  и служители на експертни позиции.

 Лекторите, които бяха ангажирани с представянето на материалите се оказа, че притежават висок професионализъм и по много достъпен и заинтригуващ начин поднасят тези на пръв поглед скучни теми. Чрез иницииране на дискусии, работа в групи и ролеви игри всички участници бяха активно включени в учебния процес.
 Всеки от участниците имаше и се възползва от възможността да презентира пред публика своите организационни и управленски умения, да влезе в различна роля, да работи в екип за постигане на общи цели, да бъде оценяван и оценяващ.
 Освен да полагат тестове за придобитите знания и умения, служителите имаха възможност чрез тест да оценят и своето ниво на стрес. Обучени бяха какви методи и средства да използват, за превенция на стресови ситуации, как да се отнасят към събитията, които предизвикват стрес. Като лайт-мотив остана фразата, че „стресът не е това, което ни се случва, а това как ние реагираме на него“.
 Доказателство за интереса към проведените обучения и ползата за служителите от участието в тях са продължаващите и днес коментари и обсъждания на въпросите, поставени по време на отделните семинари.
 С това приключиха обученията провеждани в Института по публична администрация в изпълнение на настоящия проект.
 Общо бяха обучени 128 служители в ИПА.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »