новини
Всички новини

25.06.2014 г.

Обучение, реализирано по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

 

Служители на Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област участваха в специализирано обучение, реализирано по  проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз. Приключи провеждането на специализирани обучения, във връзка с изпълнението на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“,  финансиран от ОПАК и ЕС, чрез ЕСФ.

 В периода 23-25 юни 2014г. втора група от тридесет и пет служители от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област взе участие в провеждането на  второто специализирано обучение, осъществено от фирма - външен изпълнител, в изпълнение на проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“.

    Обучителните модули, които бяха включени в програмата, бяха по темите :
•Промяна предназначението на земеделските земи – процедура, възможности, последствия, отмяна на решения;
•Управление и промяна предназначението на поземлени имоти в горските територии.

•Опазване на земеделските земи и селскостопанското имущество.

  В това обучение се включиха в по-голямата си част служители от общинските служби по земеделие, разпределени на териториален принцип така, че да продължи нормалният ход на работа на администрацията.
 Активните дискусии, проведени в хода на обучението дават ясен знак за ангажираността на служителите към материята, която се обсъжда, за познанията им в областта и полезността на обученията.
 С провеждането на това обучение приключи цикълът от обучения по специализирана тематика, осигурен от фирма – външен изпълнител в рамките на настоящия проект, финансиран от ОПАК и ЕС чрез ЕСФ.
 В резултат на всички проведени обучения става ясно, че интересът към организирането на семинари, курсове по професионална тематика са изключително полезни и се радват на изключително голям интерес от страна на служителите. При провеждане на изнесени обучения се активират социалните контакти между служителите, заздравяват се комуникациите както между отделните звена – общински служби по земеделие, така и с ръководството на дирекцията и със служителите от централното управление.
 По време на обученията се обменят идеи, обсъждат се проблеми, общо се търсят решения, сблъскват се мнения, срещат се различни гледни точки, раждат се идеи и иновативни решения.
 Нима не е това един от начините за укрепване на административния капацитет?


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »