новини
Всички новини

22.05.2014 г.

Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „За модерна и компетентна администрация”.

 

 Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на  проект „За модерна и компетентна администрация”.

  Проектът се реализира благодарение на финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08.

 Оперативна програма „Административен капацитет” е водещ  инструмент за модернизация на българската държавна администрация и е изработена в съответствие с Европейската и националната политика за повишаване на институционалния и административния капацитет на администрацията.

Областната дирекция за първи път в своята история изпълни проект, който се  финансира със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основните дейности по проекта бяха свързани с организиране и координиране провеждането на обучения на служителите от Областната дирекция в Института по публична администрация и от фирма – външен изпълнител, по предварително избрани теми.

Групите обучаеми бяха подбрани според длъжностите, които заемат служителите, компетенциите, които следва да притежават, както и след предварително извършено анкетиране за проучване интереса към посочените теми.В резултат на изпълнението на заложените по проекта дейности бяха обучени общо 248 участници. Общият брой обучени надхвърля числения състав на Областната дирекция, тъй като някои участници преминаха повече от един курс на обучение.

Първоначално, по проектно предложение беше заложен като индикатор за изпълнение на проекта 200 обучени служители. В последствие, в резултат на изпълнение на заложените дейности и реализирани икономии, чрез анекс, сключен между Областната дирекция „Земеделие“ – Софийска област и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”се повиши критерият на 248 обучени.

Общо 168 служители преминаха 12 курса на обучение в Института по публична администрация, от тях: двадесет служители разшириха комуникативните си умения по английски език чрез посещение на базов и надграждащ курс; 26 – се обучиха на основни умения при работа с MS Excel, 5 бр. – за напреднали; 10бр. се научиха как да ползват възможностите на Power Point за развиване на презентационни умения чрез посещение на базов курс. 42 служители усвоиха уменията за обмен на данни между MS Word и MS Excel. Трима служители придобиха основните умения за работа с MS Access. Седемнадесет служители бяха запознати с особеностите на основните производства по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Двадесет служители, заемащи ръководни функции преминаха курс на обучение по методи и техники за прозрачна администрация; петима се обучиха по темата „Публичен имидж – елемент на доброто управление“, а двадесет служители бяха обучени как да управляват конфликтите и се запознаха с различни успешни техники за разрешаване на проблеми.

В хода на изпълнение на проектните дейности двукратно се реализира специализирано обучение за общо 80 служители  по темите : Екипна ефективност. Колеги обучават колеги; Извършване на теренни проверки – предизвикателство и ангажимент; Формирането на масиви – модерен начин за развитие на българското земеделие.

В това обучение взеха участие както служители от централното управление на Областната дирекция, така и от общинските служби по земеделие – разпределени на териториален принцип.

Атрактивният начин на представяне на темите и прилагането на разнообразни подходи при провеждането на практически занятия за придобиване на умения възбудиха интереса на служителите към на пръв поглед рутинни теми.

При организираните ролева игра и работа в групи беше дадена възможност на участниците да представят вижданията си за успешно работещ екип, формиран от идеалните като професионални качества и визия служители – на експертни и ръководни длъжности. Чрез обучителния модул за работа в екип и обучение за обучители се гарантира надграждане на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта и тяхното мултиплициране, тъй като обучените служители ще разпространят придобитите знания сред своите колеги.

В резултат на проведеното обучение по специализирана тематика всички участващи имаха възможността да се обучат и работят с високоточни измервателни уреди – GPS-устройства и да се запознаят с особеностите на последващата обработка на получените от измерванията данни.

По време на третия обучителен модул обучаемите обсъдиха проблемите при  формирането на масиви от земеделски земи и получиха отговори на поставените от тях въпроси. Бяха дадени предложения за изменения в нормативната уредба, регламентираща сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения.

След приключване на обучителния процес участниците бяха анкетирани за преценяване удовлетвореността им от участието в проведеното обучение. В резултат на това се констатира, че за всички служители, включени в специализираното обучение, участието е било от голяма полза за тяхното професионално развитие и формиране на практически умения.

С това амбициозните действия на ръководството на Областна дирекция „Земделие“ – Софийска област не спират дотук. В ход е изпълнение на втори проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, чиято цел е да надгради постигнатите от първия проект резултати и да утвърди практиката за ефективно и устойчиво развитие на човешките ресурси, които да осигурят високо качествено административно обслужване и създадат нова визия на държавната администрация – компетентна и модерна, в услуга на гражданите.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.07.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 08. 2024 г. 459.17 KB
17.07.2024 Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева и други дейности в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. вкл. 155.52 KB
04.07.2024 Протокол изготвен по реда на чл.37и, ал.10 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 420.67 KB
27.06.2024 Заповед РД 04-60/25.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на общ търг, по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 43445.129.40 по КККР на с. Лесново, община Елин Пелин 3.74 MB
18.06.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2024 г. 470.88 KB
23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »