14.12.2021 СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 18.75 KB
10.12.2021 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ за 2019 9.03 MB
10.12.2021 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ за 2018 6.68 MB
Списък на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на ОД „Земеделие“ – София област 234.00 KB
Списък на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на ОД „Земеделие“ – Софийска област 73.87 KB
Списък на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на ОД „Земеделие“ – Софийска област 73.18 KB
Списък на декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на ОД „Земеделие“ – Софийска област 63.13 KB
Списък на декларациите по чл.12, т.3 и т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на ОД „Земеделие“ – Софийска област 238.34 KB
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЙСКА ОБЛАСТ 681.44 KB
ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. 181.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »