22.03.2023


Заповед № РД-07-8/16.03.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Бояново, имоти с идентификатори: 06001.472.9 и 06001.472.4/ 78.46 KB
Покана № РД-10-25/20.03.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за представяне на оферти от оценители - вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, във връзка с изготвяне на пазарни оценки за определяне на пазарната стойност на имоти по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ; чл. 56е, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 105 от ППЗСПЗЗ за календарната 2023 г. 63.65 KB
Протокол № 6 от 16.03.2023 г. 115.59 KB
Списък на свободните имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 година, на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието № РД 46-51 от 28.02.2023 г. 6.58 MB
Заповед № ПО-03-3/22.02.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Сламино, имот с идентификатор 67177.156.66 и с. Атолово, имот с идентификатор 00816.10.58/. 78.71 KB
Заповед № РД-07-7/21.02.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху имоти, частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ /чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, с. Веселиново, общ. „Тунджа”/. 79.53 KB
Заповед № РД-12-01-75-1/21.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ /с. Бояново общ.Елхово, обл. Ямбол, имот с идентификатор 06001.472.9/ . 70.95 KB
Заповед № РД-12-01-74-1/21.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27,ал.8 изр.второ от ЗСПЗЗ /с. Бояново общ.Елхово, обл. Ямбол, имот с идентификатор 06001.472.4/ . 70.53 KB
Заповед № РД46-96 от 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието 535.59 KB
Заповед № MF-05-12 от 21.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” за откриване на процедура за провеждане на втора тръжна сесия за стопанската 2022/2023 г. 1.13 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги