22.06.2024


ДИРЕКТОР

Тихомир Койчев

Функции

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;

2. Подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

3. Ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;

4. Координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027 г.);

5. Осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;

6. Утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;

7. Утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

8. Назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

9. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. Контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;

11. Оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;

12. Извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;

13. Утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;

14. Прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;

15. Оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

16. Издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

17. Назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;

18. Определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

19. Определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и производството по установяване на конфликт на интереси;

20. Определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);

21. Оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

22. Издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

23. Изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните.

24. При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове.

25. Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар.

26. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията.


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги