02.03.2024


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

ДИРЕКТОР  -  СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА


Функции


1.Приема, регистрира и разпределя входящата служебна  кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;
2.Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3.Систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;
4.Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;
5.Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
6.Образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;
7.Разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
8.Осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство и други нормативни актове;
9.Подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на областната дирекция, включително и за капиталови разходи;
10.Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;
11.Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове, годишен финансов отчет и баланс;
12.Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
13.Отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;
14.Управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;
15.Обезпечава информационното обслужване на администрацията;
16.Подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
17.Води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПРКИ;
18.Води регистър на постъпилите в областната дирекция сигнали за конфликт на интереси по реда на ЗПРКИ;
19.Води регистър на постъпилите сигнали за корупционни действия на служители на областната дирекция;
20.Изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги