новини
 • 16.08.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ! УСТАНОВЕНО МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА.
  прочети >>
 • 29.07.2022 г.
  Първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ на територията на Област Добрич за стоп. 2022/2023 - протоколи и класиране
  прочети >>
 • 25.07.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ! ЗАБРАНА ЗА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВИ И ХРАСТИ.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД-04-74/11.08.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за изключване от тръжна процедура по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на имот с идентификатор 69643.12.37 в землището на С. Стражица 61.14 KB
Решение № 7/09.08.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 84.50 KB
Заповед № ПО-09-243/01.08.2022г. за откриване на процедура по сключване на споразумения на територията на област Добрич. 71.85 KB
Заповед за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ с. Крапец, общ. Шабла 106.98 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ 1.46 MB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката за участие в жътвена кампания в община Балчик. 552.24 KB
Заповед № РД-04-54/ 15.06.2022г. обявявам начало на пожароопасен сезон в земеделски земи по чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в Област Добрич. 64.12 KB
Решение № 6/14.06.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 71.00 KB
Решение № 5/31.05.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 66.00 KB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката за участие в жътвена кампания в община Ген. Тошево 1.18 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »