новини
 • 18.01.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 07.12.2021 г.
  Откриване на втора тръжна сесия за стопанска 2021/2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОД „Земеделие” Добрич, организира избор на оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители на недвижими имоти и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, издаден от Камарата на независими оценители в България /КНОБ/, за изготвяне на пазарни оценки по т.1 и 2 на територията на област Добрич за календарната 2022 г./, или до достигане на максималната стойност от 30 000 лв. без ДДС. 1. Пазарна оценка за имоти прилежащи площи към сгради и/или съоръжения в стопански дворове на бивши организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за процедура по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ; 2. Пазарна оценка за имоти свободни /незастроени и незаети със сгради и съоръжения/, негодни за земеделско ползване в стопански дворове на бивши организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 90.57 KB
ОД „Земеделие” Добрич, организира избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, издаден от КНОБ, за изготвяне на пазарни оценки за имоти по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански дворове /орг. по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на територията на област Добрич за календарната 2022 г. или до достигане на максимална стойност от 30000 лева без ДДС. 90.11 KB
Решение № 1/18.01.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
Решение № 11/23.11.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 65.50 KB
Решение № 10/27.10.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 66.50 KB
На вниманието на всички земеделски стопани: Уведомяваме Ви, че 30.11.2021г. е краен срок за подаване на декларации по чл.58, ал.2 от закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти в ЕС-произведено количество зърно от пролетни култури. На основание чл.16 от наредба 23/29.12.2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, ви уведомява, че допълнителния нормативно установен срок изтича на 02.12.2021г., на този линк може да намерите приложение №3 15.12 KB
Днес 14.10.2021 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица. 1. „Частично изменение на плана за парцелиране на обект „Стопански двор”, с. Лозенец, общ. Крушари 2. „. Отстраняването на несъответствие в размера на изписаната площ за имот VIII, от плана за парцелиране на обект „Овцекомплекс“, с. Лозенец 66.19 KB
Заповед № РД-04-147/12.10,2021г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл. 27, ал.8 ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово, общ. Ген. Тошево 67.93 KB
Образец на Оферта във връзка със заповед № РД-04-149/13.10.2021г. 28.49 KB
Покана на основание Заповед на директора на ОД "Земеделие" Добрич № РД-04-149/13.10.2021г. във връзка с организиране на избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич 68.36 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

------------------------------

Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

------------------------------

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО !!!

-------------------------

Наредба 3 и електронен файл за регистрация на земеделските стопани

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 504"

 

 БАНКОВА СМЕТКА


 

 

 

Национална Селска Мрежа