14.07.2024

 Информация за връзка: 

Адрес:        гр.Добрич, 9300, ул."Незвисимост" №5
E-mail:      odzg_d@abv.bg
               ODZG_Dobrich@mzh.government.bg

Работно време: 08.30-17.30

чрез телефонна централа:   058 603712
Телефон за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни -тел. 058 603712

Информация за непогасени задължения по договори за имоти от ДПФ- Калоян Димитров тел.058 603712

Информация за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника

Директор ОД "Земеделие" - Добрич Director of RD Agriculture - Dobrich инж. Десислава Иванова                                         eng. Desislava Ivanova                                       
Главен секретар                        Secretary General  
Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" Administrative-legal, financial and accounting  activities and human resources 

Славка  Бобева - Кирова - Директор Дирекция "АПФСДЧР"

 Slavka Bobeva - Kirova  -Director ALFAAHR

Счетоводство и човешки ресурси                    Accounting and human resources Юлия  Желева - Главен счетоводител                           Yulia Zheleva - Chief accounting

Мария Христова - Главен експерт                                 Maria Hristova-Chief expert 

Юрисконсулти                                               Lawyers Милена  Дякова -Главен юрисконсулт                             Milena Dyakova- Chief legal expert  
Калоян  Димитров -Главен юрисконсулт               Kaloyan Dimitrov - Chief legal expert
Деловодство                                                  Registry office Ваня  Захариева - Главен специалист                             Vanya Zaharieva - Shief specialist
Главна Дирекция "Аграрно развитие"  General Directorate “Agricultural development”

 - Главен директор ГД "АР"            

 - General Director GD "AD"

Управление и разпореждане с имоти от ДПФ и стопански дворове.                              Промяна предназначението на земеделски земи.      
                                                            
Disposition and management of state land fund 
properties and former cooperative farms .Agricultural lands` 
change of use.Диана Георгиева - Главен експерт                                 Diyana  Georgieva - Chief expert
Зорница Чолакова-Стойчева - Главен експерт            Zornitsa Cholakova-Stoycheva - Chief expert
Веселин  Овчаров - Главен експерт                               Veselin Ovcharov - Chief expert
Радка Денева-Старши експерт
Radka Deneva-Senior expert
Гергана Ivanova - Старши експерт
Gergana Ivanova- Senior expert
Регистрация на земеделски стопани. Мониторинг на пазара за зърно.          Farmers registrationGrain market monitoring 
Величка  Нейчева -Главен експерт                             Velichka Neycheva - Chief expert
Виолета Цонкова -  главен специалист                         Violeta Conkova -  Chief specialist
Драгомир  Драгнев - Главен експерт                      Dragomir Dragnev - Chief expert
Регистрация на земеделска и горска техника Agricultural and forestry machinery registration Веселина Василева-главен инспектор                                      Veselina Vasileva - Chief Inspector 
Максим  Марков -Главен инспектор                             Maksim Markov -  Chief Inspector 
 

Галина  Петрова - Главен инспекторт 

Galina Petrova - Chief Inspector 

Информационни технологии                           IT technologies Иван  Иванов - Главен експерт                                          Ivan Ivanov - Chief expert
Агростатистика                                                  Agrostatistics

Еней  Енев -Старши експерт       

Enei Enev - Senior expert 

Павлина Христова -Старши експерт 
Pavlina Hristova - Senior expert
 
Даниела  Стоянова - Главен специалист                        Daniela Stoyanova - Shief specialist