17.07.2024

Балчик

повече>>

Ген. Тошево

повече>>

Добрич

повече>>

Каварна

повече>>

Крушари

повече>>

Тервел

повече>>

Шабла

повече>>

Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собственосттаи ползването на замеделски земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма "Ползване на земеделските земи " от ППЗСПЗЗ за Стопанската 2016-2017 година 183.79 KB
Информация за размера на средното годишно рентно плащане по землища на територията на обл. Добрич за стоп. 2016/2017, формиран на база действащи договори за стоп. 2015/2016, регламентирано в пар. 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 24.39 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стоп. 2016/2017г. за всички землища на територията на област Добрич 115.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Шабла 22.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Тервел 71.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Добричка 73.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Крушари 22.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Каварна 21.50 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землището община Ген. Тошево 62.96 KB
Обяви на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на община Балчик 70.00 KB