18.07.2024

НАРЕДБА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ 132.12 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ИНОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 132.59 KB
НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 255.73 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 255.80 KB
НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ ИКЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ ИОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НАЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ 161.49 KB
НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗАПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗАУСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ2012 Г.) 438.79 KB
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗАПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010Г.) 188.25 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕНА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.) 258.52 KB
НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 270.27 KB
НАРЕДБА № 4 от 03.02.2016г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. 317.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »