18.07.2024

Балчик

повече>>

Ген. Тошево
повече>>

Добрич

повече>>

Каварна

повече>>

Крушари

повече>>

Тервел
повече>>

Шабла

повече>>
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА ТЕРВЕЛ 56.14 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА БАЛЧИК 38.50 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА ШАБЛА 17.22 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА КАВАРНА 22.00 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА ГЕН.ТОШЕВО 33.14 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА КРУШАРИ 47.50 KB
ГРАФИК СПОРАЗУМЕНИЯ OБЩИНА ДОБРИЧКА 38.00 KB
Общинските служби по земеделие към ОД "Земеделие" Добрич уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 3 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2019 год. при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки, неточности, дублиране на имоти. 1.17 MB
Заповед за определяне на комисия за откриване на процедура по сключване на споразумения за стопанската 2019/20120 г. 2.24 MB
Данни за размера на средното годишно рентно плащане за стоп. 2019/2020 по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. 2018/2019 г. 25.69 KB