19.06.2024

ДИРЕКТОР

инж. Десислава Атанасова Иванова

 

Функции

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;

2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;

4. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода за периода 2014 - 2020 г. и за периода 2021 – 2027г.;

5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието на територията на съответната област;

6. утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието;

7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;

11. оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;

12. извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;

13. утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;

14. прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;

15. оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

16. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;

17. назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;

18. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

19. определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и производството по установяване на конфликт на интереси;

20. определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);

21. оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

22. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;

23. изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието.