15.07.2024

Приложения по обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 ЗОП с предмет "Доставка чрез закупувне на гориво за нуждите н автомобилите на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на територията на областта” 136.15 KB
Покана за оценка на трайни насаждения и декларации ЗОП 37.14 KB
Закупуване на гориво за нуждите на автомобилите на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на територията на областта” 133.76 KB
Закупуване и доставка на тонер касети за принтери, копирни машини и многофункционални устройства за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич 48.90 KB
Закупуване и доставка на персонални компютри /конфигурация-компютър и монитор/, сървър и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич 1.05 MB
Покана за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки 338.46 KB
Публичка покана за избор на изпълнител за сключване на договор за доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин за нуждите на автомобилте на ОДЗ-Добрич и общинските служби по земеделие към нея, на територията на общините от Област Добрич и при необходимост в страната, при най-добри условия за безналично плащане. 718.14 KB
Публичка покана за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на ОДЗ-Добрич 722.89 KB
1,ПУБЛИЧНА ПОКАНА /3стр./ 2.ОФЕРТА /1 стр./ 3,ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА /1стр./ 4.ЦЕНОВА ОФЕРТА /1 стр./ 5.СВЕДЕНИЕ ЗА УЧАСТНИКА /1 стр./ 6.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕДИН БРОЙ НЕУПОТРЕБЯВАН, ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ /1 стр./ 7.ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА/2 стр./ 397.62 KB
Публична покана за доставка на гориво 187.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »