04.07.2022


20.10.2021 актуално Заповед за прекратяване на открита тръжна процедура по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- имот 57131.98.1- Покрайна 216.04 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/15.07.2021 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед № РД 07-146/14.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин 129.50 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/15.07.2021 г. от заседание на тръжна комисия,чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, определена със Заповед № РД 07-146/14.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин 129.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), 99.50 KB
актуално Заявление за участие в търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), -юридически лица 131.93 KB
актуално Заявление за участие в търг на основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), -физически лица 123.02 KB
актуално Декларация за свързаност търговци и кооперации-образец 1 48.00 KB
актуално Декларация за свързаност- физически лица-образец 2 47.50 KB
актуално Декларация за лични данни - приложение 3 41.50 KB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 1 5.97 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа