23.06.2024


Всички новини

25.07.2022 г.

От 25 юли до 7 август се забранява косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 25 юли  до 7  август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. Със същата заповед  се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране) и почистването на храсти.

Целта на налаганите ограничения е отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари.

Министерството на земеделието предупреждава, че при неспазване на предписанието ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции от директорите на областните дирекции „Земеделие“, съгласно Закона за защита при бедствия.

Заради наложените ограничения за този период земеделските производители ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“.

Министерството на земеделието напомня отново, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира.

Във връзка с изменение на заповед РД-09-847/22.07.22 г. на министъра на МзМ с нова заповед РД-09-858 се допълва т.4, съгласно която:

В Заповед № РД09-847/22.07.2022 г. на министъра на земеделието се създава,

т. 4:

„4. Забраната за косене на тревата по т. 1 не се отнася за площи в защитени; зони Натура 2000, в случай, че се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от: центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост,; при спазване на въведените забрани в обнародваните в „Държавен вестник" заповеди: на министъра на околната среда и водите, издадени на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, с които се обявяват съответните защитени, зони и планове за управление на защитените територии.".

Zapoved pojari 2022

zapoved_rd_09-858_ot_28072022_r31WNXV
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни