новини
Всички новини

05.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От днес, 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). 
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ЗАПОВЕД РД09-793/ 17.07.2024-Г.ТАХОВ: НАРЕЖДАМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ И ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ В СЪСТОЯНИЕ ГОДНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА НЕ ИЗВЪРШВАТ КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 18.07.2024 г. ДО 18.08.2024 г. 296.12 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Юли 2024 г. 400.06 KB
Утвърден график за месец ЮЛИ - проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани 85.00 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ЮНИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 27.06.2024 г. 56.59 KB
Уведомление до наследниците на Осман Илязов Мустафов от с.Климент 6.38 KB
Уведомление до наследниците на Марин Стефанов, Жельо Златев и Тодорка Миланова от с.Лиси връх 6.48 KB
Уведомление до наследниците на Христина Пройнова и Петър Пеев от с.Дибич 6.17 KB
Одобрени списъци с имоти ДПФ за стопанската 2024-2025 година 107.75 KB
Заповед за търг първа тръжна сесия 2024-2025 459.81 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 2024-2025 257.37 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2024-2025 258.99 KB
Заявление физически лица - биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни 2024-2025 267.77 KB
Заявление физически лица - отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения от физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години 2024-2025 270.32 KB
Заявление физически лица - създаване и/или отглеждане на трайни насаждения 2024-2025 261.61 KB
Заявление физически лица - отглеждане на зеленчуци 2024-2025 258.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане