19.07.2024


Go back
Важно! Образци на заявление (Образец – Приложение № 1), на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ, издавано от Областна дирекция „Земеделие“ (Образец-Приложение № 2А); на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за отказ за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6, изречение второ от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 4А) и на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за прекратяване на административно производство за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 5 от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 5А) 584.32 KB
Важно! Заповед № РД46-76/01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните са одобрени образци на заявление (Образец – Приложение № 1), на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ, издавано от Областна дирекция „Земеделие“ (Образец-Приложение № 2А); на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за отказ за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6, изречение второ от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 4А) и на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за прекратяване на административно производство за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 5 от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 5А) 114.73 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване