новини
Всички новини

20.09.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО

Информацията прочети   ТУК


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на земеделските стопани и собствениците/ползвателите на обекти за съхранение на зърно на територията на област Кюстендил. 94.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО 17.21 KB
З А П О В Е Д № РД-04-79/24.08.2023г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1, чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Заповед № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието, обн. в ДВ бр. 40 от 05.05.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг и Заповед № РД46-66/28.02.2023г. на министъра на земеделието за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024 година и СПИСЪК на земеделските земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ с НТП „пасища, мери” и „ливади”, включени в първа тръжна сесия на таен търг за отдаване под наем за стопанската 2023/2024г., неразделна част от Заповед № РД-04-79/24.08.2023г. на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил. 936.58 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-77/10.08.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 28 от Заповед № РД46-145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните и Протокол № 1 от 29.03.2023г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-20/23.03.2023г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с писмо с изх. № 66-1792/07.08.2023г. на МЗХ за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-19/15.02.2023г. на директора на ОД „Земеделие”- Кюстендил за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. 229.73 KB
З А П О В Е Д № РД-04-65/17.07.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка със Заповед № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието, обнародвана в Държавен вестник бр. 40 от 05.05.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024г. за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и С П И С Ъ К на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/, включени в първа тръжна сесия на таен търг за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури и съществуващи трайни насаждения за стопанската 2023/2024г. на територията на област Кюстендил, неразделна част от Заповед № РД-04-65/17.07.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 25.99 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-58 / 14.06.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г. във всички земеделски територии в област Кюстендил, считано от 15.06.2023 г. до 31.10.2023 г. 80.50 KB
График за извършване на годишни технически прегледи по населени места в област Кюстендил на земеделска и горска техника за месец Май 2023г. 517.63 KB
Наръчник за директни плащания за кампания 2023 година. 1.11 MB
Заповед № РД 46-66/28.02.2023 г. на министъра на земеделието, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Приложение № 1 – Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, на територията на Кюстендил 749.42 KB
Средно годишно рентно плащане за землищата в Област Кюстендил за стопанската 2022 - 2023 година. 1.50 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 225"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа