новини обратно
 • 02.04.2024 г.
  01.04.2024 г. Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 07.09.2023 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ЗАПОВЕД № РД-04-114/18.06.2024г. на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 28 от Заповед № РД46-140/26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните и Протокол № 1 от 29.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-29/26.04.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с писмо с изх. № 66-2136/05.06.2024г. на МЗХ за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-78/19.03.2024г. на директора на ОД „Земеделие”- Кюстендил за продажба на земя – частна държавна собственост, незаета със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, която е годна за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване по ЗСПЗЗ, както следва: I. За имот с идентификатор 57830.31.266 по КККР на с. Пороминово с площ 1,820 дка 231.74 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-113/18.06.2024г. на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 28 от Заповед № РД46-140/26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните и Протокол № 1 от 29.04.2024г. и Протокол № 3 от 27.05.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-28/26.04.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с писмо с изх. № 66-2138/13.06.2024г. на МЗХ за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ обявена със Заповед № РД-04-77/19.03.2024г. на директора на ОД „Земеделие”- Кюстендил за продажба на земя – частна държавна собственост, незаета със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, която е годна за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване по ЗСПЗЗ, както следва: I. За имот с идентификатор 57830.31.258 по КККР на с. Пороминово с площ 1,964 дка 230.42 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-112/17.06.2024г. на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 28 от Заповед № РД46-140/26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните и Протокол № 1 от 16.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-24/11.04.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с писмо с изх. № 66-239/05.06.2024г. на МЗХ за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-69/07.03.2024г. на директора на ОД „Земеделие”- Кюстендил за продажба на земя – частна държавна собственост, незаета със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, която е годна за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване по ЗСПЗЗ, както следва: I. За имот с идентификатор 39339.507.88 по КККР на с. Крайници с площ 5,549 дка 229.98 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-111 / 05.06.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. във всички земеделски територии в област Кюстендил, считано от 10.06.2024 г. до 31.10.2024 г. 81.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-110 / 05.06.2024 г. На основание чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. № РД-12-04-10/15.01.2024 г. от директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил и писмо с изх. № 24-00-457-(1)/04.06.2024 г. на кмета на Община Дупница за определяне цена на имотите – полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землището на с. Палатово, ЕКАТТЕ 55230, община Дупница, област Кюстендил, представляваща средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване - ниви, за землището, определено съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ, в размер на 12.00 лв./дка. 66.11 KB
График за извършване на ГТП по населени места за месец юни 2024 г. 243.86 KB
З А П О В Е Д № РД-04-107/29.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писма с изх. №№ 66-962/20.05.2024г. и 66-1117/20.05.2024г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имоти - частна държавна собственост, годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имотите – обект на търга и Заповед № РД46-140/26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имотите – обект на търга. 5.27 MB
З А П О В Е Д № РД-04-106/29.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-1118/20.05.2024г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имот - частна държавна собственост, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ и Заповед № РД46-140/26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил, за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 106, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. 5.31 MB
Г Р А Ф И К за извършване на годишни технически прегледи по населени места през месец МАЙ 2024г. 81.50 KB
График за извършване на годишни технически прегледи за месец Април 2024г. по населени места в област Кюстендил. 258.92 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 228"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа