08.12.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-285/21.12.2021г. на директора на ОДЗ - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Богослов, ЕКАТТЕ 04796, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022година.Публикувана на 23.12.2021г. 3.61 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-282/21.12.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Вратца, ЕКАТТЕ 48355, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 2.23 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-283/21.12.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 2.82 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-284/21.12.2021 г. на директора на ОЗД - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобрявам споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Гърляно, ЕКАТТЕ 18352, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 3.18 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-281/21.12.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Жиленци, ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 3.82 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-278/21.12.2021г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Раненци, ЕКАТТЕ 62181, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 7.92 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-279/21.12.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Преколница, ЕКАТТЕ 58129, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 5.31 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-280/21.12.2021 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Публикувана на 23.12.2021г. 3.75 MB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, за землища на община Кюстендил. 54.05 KB
Обявя за провеждане на заседания на комисията, назначена със заповед № РД-07-77/03.11.2021г. на директора на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 62.14 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-77/03.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Лозно, с. Преколница и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2022 година 112.50 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа