20.04.2024

Заявления за участие в търг по чл. 27,ал.8 изр. второ от ЗСПЗЗ общ търг, физически и юридически лица. 245.63 KB
Услуги ОДЗ Заявления за участие в първи търг по реда на чл.27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, за собственици на имоти и съседни на имота обект предмет на търга. (Физически и Юридически лица) 300.49 KB
Банкова Сметка 13.07 KB
Землища предадени на поддръжка на КККР. 1.09 MB
Услуги извършвани от ОСЗ във връзка с издаване на скици и характеристики от името на АГКК. 12.43 KB
Вътрешни правила за приемане и обработка на сигнали за нередности, нарушения и корупция. 3.31 MB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна дирекция "Земеделие", гр.Добрич 38.41 KB
Вътрешни правила за информационната сигурност. 73.86 KB
Протокол за устно запитване. 76.00 KB
Услуги ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация. 71.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »