21.05.2024


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА

Разположение: Област Монтана заема централната част на Северозападна България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Република Румъния. На югозапад областта граничи с Република Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна – област Враца и в южна посока – област София.
Административен център:  гр. Монтана
Площ на областта -  3 635  кв.км.
            земеделски територи -  235 401.7 ха 
            горски територии -  85 155.3 ха   
            водни площи –  9 382.3 ха
Население: 129 637 души (по данни на НСИ, към 31.12.2018 г.)
Областта се състои от 11 (единадесет ) общини  и те са: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,  Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово със 129 (сто двадесет и девет) населени места.

Област Монтана е разположена в централната част на Северозападна България на територия от 3 635  кв. км., което е  3,2 % от площта на България, тя е 12 - та по големина област в страната.
Общата обработваема площ е около 1 250 000 дка, в която се включват зърнено-житни, маслодайни култури, лозя, трайни насаждения, фуражен грах, царевица за силаж, рапица, зеленчуци и др. Приоритетно в областта се отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. За изминалата стопанска 2018/2019 г. най-голяма площ заема пшеницата, следвана от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно. На територията на област Монтана основно отглежданите животни са говеда, овце, кози, биволи, птици и пчели, тук  се намират две от най-големите ферми за говеда в страната и две големи птицеферми. 

История и ръководство:  

През 1992 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Жана Стаменова.
Министър –  Георги Стоянов.

През 1993 г.  Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Татяна Вачева.
Министър –  Георги Стоянов.

През м. април 1994 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Йонко Йонков.
Министър –  Георги Танев.

През м. декември 1994 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Кирил Занков.
Министър –  Румен Христов.

През м. юни 1996 г. е създадено Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието и хранителната промишленост с  началник управление – Кирил Занков.
Министър –  Васил Чичибаба, Светослав Шиваров и Кръстьо Трендафилов

През м. юни 1997 г. Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа е с началник управление – Тодор Тодоров.
Министър –  Венцислав Върбанов.

През м. декември 1997 г. Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа е с началник управление – Татяна Вачева.
Министър –  Венцислав Върбанов.

През 1999 г. се създава Областно управление „Земеделие, гори и аграрна реформа” – обл. Монтана, с началник - Татяна Вачева. През тази година е прието ново териториално-административно делене на страната на 28 области.
Министър –  Венцислав Върбанов.

На 17 януари 2000 г. е съдадена Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, с директор - Татяна Вачева към Министерство на земеделието и горите.
Министър –  Венцислав Върбанов.
Министър – Мехмед Дикме / от м.юли 2001/

От м. април 2003 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор -  Евгени Борисов.
Министър – Мехмед Дикме.

От м. ноември 2004 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с и.д. директор - д-р Димитър Митов.
Министър –  Мехмед Дикме.
Министър –  Нихат Кабил /от м. февруари 2005/

От м. май 2005 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор - Иван Георгиев.
Министър –  Нихат Кабил.

От м. ноември 2005 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с и.д. директор д-р Димитър Митов.
Министър – Нихат Кабил.

От м. април 2006 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор - Нистор Каменов, като от 2007г. е към Министерство на земеделието и продоволствието. От м.май 2008г. е към Министерство на земеделието и храните
Министър – Нихат Кабил.
Министър – Валери Цветанов /от април 2008/. 
Министър – д-р Мирослав Найденов /от м.юли 2009/

С ПМС 265 от 10 ноември 2009г. (ДВ. бр. 90 от 13.11.2009 г.) е приет Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните и са създадени Областните дирекции „Земеделие”, като второстепенни разпоредители с бюджет. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, от 16.11.2009г. е с директор - Зорница Александрова.
Министър – д-р Мирослав Найденов.

От 06.11.2012г. до 01.08.2013г. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор д-р Виолета Гергова. 
Министър – д-р Мирослав Найденов.
Министър – проф. Иван Станков /от м. Март 2013/
Министър – проф.д.с.н.  Димитър Греков /от м.май 2013/

От 06.08.2013 г. до 06.10.2014г. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор - Петър Петров.
Министър – проф.д.с.н.  Димитър Греков.
Министър – Васил Грудев /от м.август 2014г./

От 06.10.2014г.  до сега,  Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор - д-р Виолета Гергова.
Министър – Васил Грудев.
Министър – Десислава Танева /от м. ноември 2014г./
Министър – проф. Христо Бозуков /от м.януари 2017г./
Министър – Румен Порожанов /от м.май 2017г./ Министерство на земеделието, храните и горите
Министър – Десислава Танева /от м.май 2019г./
Министър – проф. Христо Бозуков /от м.май 2021г./
Министър – Иван Иванов /от  13.12.2021г. / Министерство на земеделието
Министър – Явор Гечев /от 02.08.2022г./ 
Министър – Кирил Вътев /от м.06.06.2023г./ Министерство на земеделието и храните

Структура: Численият състав на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана е 63 щатни бройки, съгласно Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, в т. ч. и Общинските служби по земеделие - 8 общински служби и 3 изнесени работни места.
За дирекцията : 
Дейността на Областна дирекция „Земеделие“ Монтана, отразява държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на областта. От изключителна важност е да се достигнат високи стандарти и нива на конкурентно земеделие, които да прилагат устойчиви земеделски практики, произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност и допринасят за увеличаване на доходите на земеделските производители. Стремим се да осигурим по-добри условия на труд на служителите, по-ефективна организация на работата, което води и до по-добри резултати, качествено и в срок, обслужване на потребителите на административни услуги, както и постигане на  приемлив стандарт за обслужване на земеделските стопани. Приоритетите на дирекцията са насочени по-специално към сектори животновъдство и производство на плодове, и зеленчуци. В тази връзка са създадени: Консултативен съвет по животновъдство в област Монтана и Консултативен съвет по плодове и зеленчуци в област Монтана. 
През 2017г., екип на дирекцията, изготви Календар на дейности, свързани с Областна дирекция „Земеделие”, вкл. и общинските служби по земеделие.  В него сме структурирали различните срокове, дейности, процедури, както и нормативната уредба, въз основа на която се извършват дейностите, с цел да бъдем полезни на земеделските стопани. Календарът е на разположение в ОД „Земеделие” гр.Монтана, общинските служби по земеделие на територията на област Монтана, а също така на интернет страницата на дирекцията.
През 2017г., Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, взе участие в провеждане на  самооценка на администрациите по показатели за учеща организация и определяне на рейтинг на учещите администрации организиран от Института по публична администрация и получи плакет за Първо място в рейтинга на учещите администрации за 2017 г.
Три поредни години 2019г. – 2021г. при гражданския одит по Програма достъп до информация на активната прозрачност у нас, Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана е отличена на първо място, като най-прозрачната в интернет сред всички дирекции на територията на страната.
С цел насърчане противодействието на корупцията Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана изготви „Пътеводител за граждани”.
Екипът на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана полага усилия, да покаже на земеделските стопани действаща държавна администрация, която непрекъснато пови

ОДЗ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА

             Разположение: Област Монтана заема централната част на Северозападна България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Република Румъния. На югозапад областта граничи с Република Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна – област Враца и в южна посока – област София.

             Административен център:  гр. Монтана

             Площ на областта                          -  3 635  кв.км.

            земеделски територи                    -  235 401.7 ха

            горски територии                           -  85 155.3 ха  

            водни площи                                     9 382.3 ха

             Население: 129 637 души (по данни на НСИ, към 31.12.2018 г.)

             Областта се състои от 11 (единадесет ) общини  и те са: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,  Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово със 129 (сто двадесет и девет) населени места.

Област Монтана е разположена в централната част на Северозападна България на територия от 3 635  кв. км., което е  3,2 % от площта на България, тя е 12 - та по големина област в страната.

Общата обработваема площ е около 1 250 000 дка, в която се включват зърнено-житни, маслодайни култури, лозя, трайни насаждения, фуражен грах, царевица за силаж, рапица, зеленчуци и др. Приоритетно в областта се отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. За изминалата стопанска 2018/2019 г. най-голяма площ заема пшеницата, следвана от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно. На територията на област Монтана основно отглежданите животни са говеда, овце, кози, биволи, птици и пчели, тук  се намират две от най-големите ферми за говеда в страната и две големи птицеферми.

История и ръководство: 

             През 1992 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Жана Стаменова.

             Министър –  Георги Стоянов.

             През 1993 г.  Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Татяна Вачева.

             Министър –  Георги Стоянов.

             През м. април 1994 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Йонко Йонков.

             Министър –  Георги Танев.

             През м. декември 1994 г. Областна земеделска служба - Михайловград, като структура на Министерство на земеделието е с ръководител – Кирил Занков.

             Министър –  Румен Христов.

             През м. юни 1996 г. е създадено Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието и хранителната промишленост с  началник управление – Кирил Занков.

             Министър –  Васил Чичибаба, Светослав Шиваров и Кръстьо Трендафилов

             През м. юни 1997 г. Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа е с началник управление – Тодор Тодоров.

             Министър –  Венцислав Върбанов.

             През м. декември 1997 г. Областно управление „Земеделие” – Монтана, като структура на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа е с началник управление – Татяна Вачева.

             Министър –  Венцислав Върбанов.

             През 1999 г. се създава Областно управление „Земеделие, гори и аграрна реформа” – обл. Монтана, с началник - Татяна Вачева. През тази година е прието ново териториално-административно делене на страната на 28 области.

             Министър –  Венцислав Върбанов.

             На 17 януари 2000 г. е съдадена Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, с директор - Татяна Вачева към Министерство на земеделието и горите.

             Министър –  Венцислав Върбанов.

             Министър – Мехмед Дикме / от м.юли 2001/

             От м. април 2003 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор -  Евгени Борисов.

             Министър – Мехмед Дикме.

             От м. ноември 2004 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с и.д. директор - д-р Димитър Митов.

             Министър –  Мехмед Дикме.

             Министър –  Нихат Кабил /от м. февруари 2005/

             От м. май 2005 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор - Иван Георгиев.

             Министър –  Нихат Кабил.

             От м. ноември 2005 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с и.д. директор д-р Димитър Митов.

             Министър – Нихат Кабил.

             От м. април 2006 г. Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Монтана, е с директор - Нистор Каменов, като от 2007г. е към Министерство на земеделието и продоволствието. От м.май 2008г. е към Министерство на земеделието и храните

             Министър – Нихат Кабил.

             Министър – Валери Цветанов /от април 2008/.

             Министър – д-р Мирослав Найденов /от м.юли 2009/

             С ПМС 265 от 10 ноември 2009г. (ДВ. бр. 90 от 13.11.2009 г.) е приет Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните и са създадени Областните дирекции „Земеделие”, като второстепенни разпоредители с бюджет. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, от 16.11.2009г. е с директор - Зорница Александрова.

             Министър – д-р Мирослав Найденов.

             От 06.11.2012г. до 01.08.2013г. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор д-р Виолета Гергова.

             Министър – д-р Мирослав Найденов.

             Министър – проф. Иван Станков /от м. Март 2013/

             Министър – проф.д.с.н.  Димитър Греков /от м.май 2013/

             От 06.08.2013 г. до 06.10.2014г. Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор - Петър Петров.

             Министър – проф.д.с.н.  Димитър Греков.

             Министър – Васил Грудев /от м.август 2014г./

             От 06.10.2014г.  до сега,  Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, е с директор - д-р Виолета Гергова.

             Министър – Васил Грудев.

             Министър – Десислава Танева /от м. ноември 2014г./

             Министър – проф. Христо Бозуков /от м.януари 2017г./

             Министър – Румен Порожанов /от м.май 2017г./ Министерство на земеделието, храните и горите

             Министър – Десислава Танева /от м.май 2019г./

             Министър – проф. Христо Бозуков /от м.май 2021г./

             Министър – Иван Иванов /от  13.12.2021г. / Министерство на земеделието

             Министър – Явор Гечев /от 02.08.2022г./

             Министър – Кирил Вътев /от м.06.06.2023г./ Министерство на земеделието и храните

Структура: Численият състав на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана е 63 щатни бройки, съгласно Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, в т. ч. и Общинските служби по земеделие - 8 общински служби и 3 изнесени работни места.

За дирекцията :

Дейността на Областна дирекция „Земеделие“ Монтана, отразява държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на областта. От изключителна важност е да се достигнат високи стандарти и нива на конкурентно земеделие, които да прилагат устойчиви земеделски практики, произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност и допринасят за увеличаване на доходите на земеделските производители. Стремим се да осигурим по-добри условия на труд на служителите, по-ефективна организация на работата, което води и до по-добри резултати, качествено и в срок, обслужване на потребителите на административни услуги, както и постигане на  приемлив стандарт за обслужване на земеделските стопани. Приоритетите на дирекцията са насочени по-специално към сектори животновъдство и производство на плодове, и зеленчуци. В тази връзка са създадени: Консултативен съвет по животновъдство в област Монтана и Консултативен съвет по плодове и зеленчуци в област Монтана.

През 2017г., екип на дирекцията, изготви Календар на дейности, свързани с Областна дирекция „Земеделие”, вкл. и общинските служби по земеделие.  В него сме структурирали различните срокове, дейности, процедури, както и нормативната уредба, въз основа на която се извършват дейностите, с цел да бъдем полезни на земеделските стопани. Календарът е на разположение в ОД „Земеделие” гр.Монтана, общинските служби по земеделие на територията на област Монтана, а също така на интернет страницата на дирекцията.

През 2017г., Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, взе участие в провеждане на  самооценка на администрациите по показатели за учеща организация и определяне на рейтинг на учещите администрации организиран от Института по публична администрация и получи плакет за Първо място в рейтинга на учещите администрации за 2017 г.

Три поредни години 2019г. – 2021г. при гражданския одит по Програма достъп до информация на активната прозрачност у нас, Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана е отличена на първо място, като най-прозрачната в интернет сред всички дирекции на територията на страната.

С цел насърчане противодействието на корупцията Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана изготви „Пътеводител за граждани”.

Екипът на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана полага усилия, да покаже на земеделските стопани действаща държавна администрация, която непрекъснато повишава нивото на своята компетентност, като им осигурява достъп до важна за тях информация.


Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ