29.11.2023


ДИРЕКТОР  

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА

Функции

 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
 2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
 3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
 4. координира дейността на областната дирекция „Земеделие” във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за периода 2014 – 2020 г.;
 5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите на територията на съответната област;
 6. утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите;
 7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
 8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
 9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
 10. контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;
 11. оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 12. извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
 13. утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;
 14. прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;
 15. оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
 16. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
 17. назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
 18. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
 19. определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и производството по установяване на конфликт на интереси;
 20. определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните)
 21. оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
 22. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
 23. изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
 24. при упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове;
 25. директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар;
 26. функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията;
 27. директорът на областната дирекция взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други органи и организации;
 28. директорът на областната дирекция представя на министъра на земеделието, храните и горите годишен доклад за дейността на областната дирекция  „Земеделие”.

Май 2020Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ