07.12.2023


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”Директор 

 

КАЛИНА  ФИЛИПОВА

Функции


 1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;
 2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;
 3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;
 4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;
 5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
 6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;
 7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
 8. осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;
 9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;
 10. контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;
 11. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис; 
 12.  управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, 
 13. води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално- техническото снабдяване;
 14.  обезпечава информационното обслужване на администрацията; 
 15.  подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка; 
 16.  води публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни; 
 17.  води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 18.  изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция. 
май 2020

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ