29.05.2024


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”Директор 

 

КАЛИНА  ФИЛИПОВА

Функции

1. Приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;

2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. Систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;

4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;

5. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

6. Образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;

7. Разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;

9. Подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;

10. Изготвя годишните и междинните финансови отчети;

11. Контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;

12. Отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;

13. Управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;

14. Обезпечава информационното обслужване на администрацията;

15. Подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;

16. Води публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 - 15 от Закона за противодействие на корупцията;

17. Води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

18. Изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.


Януари 2024


Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ