новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2018 – 2019 година в лева за декар 27.91 KB
Важно ZS_v27_4- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 531.25 KB
Важно П О К А Н А На основание чл.37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с Протокол от 27.07.2017 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Смолян, организира избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на оценка по пазарен механизъм за сключване на 5 годишен аренден договор по реда на 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти находящи се в землищата на с.Върчан дол и с.Загражден, община Баните, землищата на с.Беден, с.Гьоврен, с.Осиково, с.Стоманево, с.Триград и с.Чуруково, община Девин, землище с.Чепинци, община Рудозем и землищата с.Мугла, с.Стойките, гр.Смолян и с.Турян, община Смолян. 583.50 KB
Важно Заповед за обявяване, на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН, за земеделски земи на територията на област Смолян в периода от 06.06.2017г. до 15.11.2017г. 213.73 KB
Важно Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 3.28 MB
Важно Образци на документи за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ 142.13 KB
Важно До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи 146.00 KB
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2017 - 2018г. в лева за декар за всички землища в област Смолян. 35.84 KB
Важно В Сливен ще се проведе ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство 88.30 KB
Важно ОБЯВА за провеждане на заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство. 11.95 KB
Важно Заповед за определяне период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г." 154.26 KB
Важно Заповед за обявяване, на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН, за земеделски земи на територията на област Смолян в периода от 20.06.2016г. до 15.07.2016г. 193.17 KB
Важно Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2016г. 173.00 KB
Важно З А П О В Е Д № РД 46-328 , София, 14.05.2016 година. Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-114/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните с имотите от държавния поземлен фонд. 94.13 KB
Важно ЗАПОВЕД УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН 194.26 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа