28.09.2022


Заповед № РД-04-92/23.09.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен, публикувана на 26.09.2022г. 69.40 KB
Заповед № РД-04-91/23.09.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 26.09.2022г. 64.47 KB
Заповед № РД-04-86/12.09.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класираните кандидати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица за придобиване правото на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост в с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Дата публикуване- 13.09.2022 79.83 KB
Заповед № РД-04-87/12.09.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класираните кандидати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица за придобиване правото на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Дата публикуване- 13.09.2022 78.92 KB
Заповед РД-04-83/23.08.2022 г. за за одобрение на Протокол ПО-04-15/22.06.2022 г. за обезсилване на Протокол ПО-04-1/19.01.2021 г. за приемане на ПНИ за ПИ 53847.76.1 за землището на с. Оризари, общ. Твърдица. Обявата се публикува на 24.08.2022 г. 66.20 KB
Протокол ПО-04-17/10.08.2022 г. във връзка с Възражение от Марко Марков, относно плана на новообразуваните имоти / с. Оризаре, общ. Твърдица/. Публикуван на 23.08.2022 г. 67.00 KB
66.17 KB
Заповед РД-04-82/22.08.2022г. за одобрение на Протокол ПО-04-16/01.08.2022г. на комисията пореда на чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 53518.121.650 в стопански двор на с. Омарчево, общ. НЗагора. Да се обяви в раздел Стопански дворове ДПФ, дата на обявяване 22.08.2022г. 66.66 KB
Протокол № ПО-03-01/03.08.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-04-62/22.06.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Сливен, за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляващи свободни, годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в бивш стопански двор на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Богданово, област Сливен. Обявен на 03.08.2022г.. 34.79 KB
Протокол № ПО-03-02/03.08.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-04-61/22.06.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Сливен, за продажба на имот по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляващ свободен, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящ се в бивш стопански двор на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Еленово, област Сливен. Обявен на 03.08.2022г.. 32.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!