23.05.2024


Актуално! Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Указания за попълване. 254.11 KB
важно! Указания за прилагане на чл. 37б и чл. 38в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ 112.68 KB
Заявление за по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ за изплащане на собственици на имоти, включени в заповеди за споразумения като "бели петна" /пасища, мери и ливади/ 20.63 KB
Заявление за по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за изплащане на собственици на имоти, включени в заповеди за споразумения като "бели петна" 34.50 KB
Документи за изготвяне масиви за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ /пасища, мери и ливади/ 141.23 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.30, ал.3 от Закона за собствеността 27.50 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за плащане на сумите за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ и чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ /бели петна –пасища, мери и ливади/по създадени масиви за ползване. 13.74 KB
Поземлени отношения и комасация https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/ 1.87 MB

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023