новини
Всички новини

14.02.2023 г.

Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

Със заповед на министъра на земеделието №РД 09-94 от 31.01.2023 г. са одобрени окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 15 от 14 февруари 2023 г.

Земеделските стопани, които са подали възражения по образец в периода 05 декември 2022 г.  – 20 декември 2022 г. срещу проектите на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

Предстои окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се извърши на база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и ПДП за кампания 2022, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане.

При необходимост, ДФЗ ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Данните са публикувани в цифров вид на сайта на МЗм, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 28 февруари 2023 г. включително


Заповед №РД 09-94/ 31.01.2023 окочателни слоеве ПДП и ФБ 2022Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление до наследниците на Сабри Сабри Ехлиман от с. Климент 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Феимов Акифов от с. Вълнари 6.22 KB
Уведомление до наследниците на Акиф Вейсалов Исмаилов от с. Гусла 6.21 KB
Уведомление до наследниците на Джелил Халил Шабан от с. Гусла 6.30 KB
Уведомление до наследниците на Бейтула Шен от с.Климент 5.85 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мехмедов Игри от с.Тодор Икономово 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Георги Йорданов Георгиев от с.Стан 6.24 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец АПРИЛ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 26.03.2024 г. 69.00 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Април 2024 г. 409.09 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия – ПМЛ втора тръжна сесия 342.98 KB
Списък със свободни имоти ПМЛ от ДПФ за стопанска 2024/ 2025 година 879.47 KB
График за извършване на проверки от ОДЗ-Шумен съгласно Наредба 23/ 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг пазар на зърно 177.31 KB
График на КТИ за месец Март 2024 г. 241.29 KB
Протокол №1 на комисия, определена със заповед № РД-12-01-142-70/ 23.02.2024 г. на директора на ОД ”Земеделие” Шумен 385.24 KB
Уведомление до наследниците на Петър Колев Митев от с. Могила 6.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане