30.11.2021


09.09.2016г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРЛОВО УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА КАРЛОВО. КАЛОФЕР. КЛИСУРА. СОПОТ. БАНЯ. БЕГУНЦИ. БОГДАН. ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ВЕДРАРЕ. ВОЙНЯГОВО. ГОРНИ ДОМЛЯН. ДОМЛЯН. ДЪБЕНЕ. ИГАНОВО. КАРАВЕЛОВО. КЛИМЕНТ. КУРТОВО. КЪРНАРЕ. МАРИНО ПОЛЕ. МОСКОВЕЦ. МРАЧЕНИК. ПЕВЦИТЕ. ПРОЛО. РОЗИНО. СЛАТИНА. СОКОЛОВО. СТОЛЕТОВО. ХР.ДАНОВО И АНЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА. РЕГИСТЪРЪТ И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ КАРЛОВО. 77.00 KB
11.05.2016г. Заповед № РД 11-3564/11.05.2016г. за изменение на приложение № 1 от заповед № РД 11-4140-7/01.10.2015г. на директора на областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за разпределяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Крислово, община Марица , област Пловдив за стопанската 2015/2016г. 316.79 KB
13.04.2016г. Заповед № РД 11-2865/13.04.2016г. за изменение на приложение № 1 от заповед № РД 11-4130/01.10.2015г. на директора на областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за разпределяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на гр. Пловдив , община Пловдив , област Пловдив за стопанската 2015/2016г. 345.26 KB
25.02.2016г. с.Дъбене Заповед №РД11-1043/16.02.2016г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, за землището на с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241, общ. Карлово, обл. Пловдив за стопанската 2015/2016 година. 12.46 MB
25.02.2016г. с.Дъбене Заповед №РД 11-1042/16.02.2016г. за отмяна на заповед №РД11-4141/01.10.2015г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 194.84 KB
с.Ново Железаре 25.02.2016г. Заповед на основание чл.99, ал.1, т.2 и чл.100 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с депозирано заявление с вх.№РД-05-124/15.02.2016г. от Станислав Ненков Мерджанов и представен доклад с вх.№16-00-1196/23.02.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-11-2962-2/05.08.2015г. за изменение на Заповед №РД 11-4135-2/01.10.2015г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 5.10 MB
с.Карлово 05.02.2016г. Заповед на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпило искане вх. №16-00-725/04.02.2016г.от Началника на Общинска служба по земеделие - Карлово 306.99 KB
01.02.2016г. с.Труд , общ.Марица Заповед на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" , чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масиви за ползване 3.87 MB
с.Граф Игтатиево,общ.Марица 01.02.2016г. Заповед на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масиви за ползване 3.53 MB
с.Граф Игтатиево,общ.Марица Заповед на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпило искане вх. № 16-00-419/21.01.2016г. от Началника на Общинска служба по земеделие - "Марица" 228.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.