30.11.2021


 

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и обхваща част от Западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове на Родопите. Това географско разположение и разнообразие от почвени типове, благоприятства развитието на земеделието и то заема важно място в икономиката на областта.

Областта е разположена върху обща площ от 5 886 984 дка, включва 18 общини с 215 землища. Общо земеделската територия е в размер на 3 449 048 дка, от която обработваема - 1 801 313 дка.

В областта силно развити са растениевъдството - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, голяма част от производството на оризова арпа, както и животновъдството - говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив е специализирана териториална администрация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, съгласно Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" /обн. ДВ.бр.7 от 26 Януари 2010г./

Областна дирекция "Земеделие" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. Пловдив

Според характера на дейността, която извършват административните звена в областните дирекции "Земеделие", са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора. На територията на Пловдивска област действат 13 общински служби и 2 офиса.

Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.

Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; Наредба номер 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; промяна предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделски земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл.38,39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Предоставят се услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Изготвя се "Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия": предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ-пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.

В Областна дирекция се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояниене на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБС.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и храните, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Пловдив;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието и горите и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта;
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка;

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.