13.06.2024


Пловдив 

 

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и обхваща част от Западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове на Родопите. Това географско разположение и разнообразие от почвени типове, благоприятства развитието на земеделието и то заема важно място в икономиката на областта.

Областта е разположена върху обща площ от 5 886 984 дка, включва 18 общини с 215 землища.

В областта силно развити са растениевъдството - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, голяма част от производството на оризова арпа, както и животновъдството - говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив е специализирана териториална администрация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, съгласно Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" /обн. ДВ.бр.7 от 26 Януари 2010г./

Областна дирекция "Земеделие" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. Пловдив

Според характера на дейността, която извършват административните звена в областните дирекции "Земеделие", са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора. На територията на Пловдивска област действат 13 общински служби и 1 офис.

Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.

Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; промяна предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; ползване и контрол върху стопанисването на земеделски земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ; контрол по реда на чл.38,39 и 40 от ЗСПЗЗ; регистрация на горска и селскостопанска техника и други.

Изготвя се "Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия": предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ-пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.

В Областна дирекция се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояниене на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБС.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и храните, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Пловдив;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието и горите и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта;
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка;

 


 Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и обхваща част от Западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове на Родопите. Това географско разположение и разнообразие от почвени типове, благоприятства развитието на земеделието и то заема важно място в икономиката на областта.
Областта е разположена върху обща площ от 5 886 984 дка, включва 18 общини с 215 землища. 
В областта силно развити са растениевъдството - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, голяма част от производството на оризова арпа, както и животновъдството - говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство.
Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив е специализирана териториална администрация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, съгласно Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" /обн. ДВ.бр.7 от 26 Януари 2010г./
Областна дирекция "Земеделие" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. Пловдив
Според характера на дейността, която извършват административните звена в областните дирекции "Земеделие", са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".
Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора. На територията на Пловдивска област действат 13 общински служби и 1 офис.
Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.
Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; промяна предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; ползване и контрол върху стопанисването на земеделски земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ; контрол по реда на чл.38,39 и 40 от ЗСПЗЗ; регистрация на горска и селскостопанска техника и други. 
Изготвя се "Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия": предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ-пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.
В Областна дирекция се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояниене на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.
Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБС.
Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и храните, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Пловдив;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда 


 


       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив