27.05.2024


НАРЕДБА №2/21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ 454.53 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 / 10.12.2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 136.46 KB
НАРЕДБА № 6/26.10.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 660.66 KB
НАРЕДБА № 12/05.05.2015 Г.ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 167.66 KB
НАРЕДБА №11/15.05.2007 Г.ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 437.18 KB
НАРЕДБА № 105/22.08.2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИСАК 187.24 KB
НАРЕДБА №5/27.02.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 191.74 KB
НАРЕДБА №16/19.07.2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПОИМЕННИ КОМПЕСАТОРНИ БОНОВЕ 140.10 KB
НАРЕДБА № 49/05.11.2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 258.42 KB
нАРЕДБА №23/13.12.2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА МЛЕЧНА КВОТА 191.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив