03.12.2023


НАРЕДБА №2/21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ 454.53 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 / 10.12.2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 136.46 KB
НАРЕДБА № 6/26.10.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 660.66 KB
НАРЕДБА № 12/05.05.2015 Г.ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 167.66 KB
НАРЕДБА №11/15.05.2007 Г.ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 437.18 KB
НАРЕДБА № 105/22.08.2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИСАК 187.24 KB
НАРЕДБА №5/27.02.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 191.74 KB
НАРЕДБА №16/19.07.2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПОИМЕННИ КОМПЕСАТОРНИ БОНОВЕ 140.10 KB
НАРЕДБА № 49/05.11.2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 258.42 KB
нАРЕДБА №23/13.12.2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА МЛЕЧНА КВОТА 191.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744