30.11.2021


СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ. 404.00 KB
30.11.2020г. Мисия, визия и цели на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив. 37.72 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 3.59 MB
07.12.2020 г. Стратегия за управление на риска 2020-2022г 435.57 KB
Риск Регистър 2020г. 78.83 KB
27.11.2020г. Риск Регистър 79.05 KB
Доклад за състоянието на системата за управление на рисковете в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 69.31 KB
Вътрешни правила за работна заплата в областна Дирекция " Земеделие" - Пловдив. 1.67 MB
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по отношение дейността на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 8.30 MB
21.04.2020 г. СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОН ЗА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ/ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОН ЗА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА 251.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.