30.11.2021


Договор от 05.01.2016г. за доставка на канцеларски материали. 1.03 MB
27.01.2016г. Информация за извършени плащания на регулярни доставки през 2015г. по сключен договор № ОП-009/23.01.2015Г. с "ПЕТРОЛ" АД възложен по реда на ЗОП чрез публична покана 751.77 KB
27.01.2016г. Договор за доставка на течни горива - бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - Пловдив 1.26 MB
22.12.2015 г. Протокол №2 от 18.12.2015 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 11-5882/17.12.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ОДЗ - Пловдив за доставка на канцеларски материали за нуждите на ОД "Земеделие" - Пловдив. 517.27 KB
21.12.2015 Протокол №01/16.12.2015г. от работата на комисията, назначена със Заповед № РД11-5864/16.12.2015г. на Директора на ОД "Земеделие"-Пловдив да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от участниците в процедура по реда на Глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет Доставка на течни горива - бензин, пропан - бутан и дизелово гориво на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане. 1012.96 KB
Покана за участие в избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив, публикувано на 04.12.2015г. 568.78 KB
Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана № 9048562 за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на течни горива -бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив, чрез карти за безналично плащане, публикувано на 04.12.2015г. 1.52 MB
Протокол № 5/20.04.2015 г. от трето заседание на комисията, назначена със заповед № 318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената покана за участие в избор на изпълнител за "комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (вкл. технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 642.79 KB
Протокол № 4/06.04.2015 г. от второ заседание на комисията, назначена със заповед №318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, след удължения срок за техния прием, по обявената покана за "Комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (включително технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на ОДЗ Пловдив. 494.27 KB
Протокол No 3/09.03.2015 г. от работата на комисията, назначена със заповед No 318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената покана с изх. No 16-00-639/18.02.2015 г. за участие в избор на изпълнител за "Комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (включително технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на ОДЗ Пловдив. 673.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.