новини
Всички новини

14.03.2022 г.

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл),

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), достъпни на:

 https://shape.mzh.government.bg/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 230.05 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Юли 2018 г. на земеделска и горска техника 277.92 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Юни 2018 г. на земеделска и горска техника 966.75 KB
Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития 4.53 MB
ЗАПОВЕД № РД–05-119/22.06.2018г. гр. Кюстендил На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със Заповед № РД 46-177/26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 24.04.2018г. Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2018/2019г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 259.88 KB
Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от област Кюстендил за стопанската 2017/2018 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 244.88 KB
Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018. 597.97 KB
ЗАПОВЕД № РД–05-112/22.05.2018 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи. Обявявам настъпването на пожароопасен сезон за 2018 г. във всички земеделски територии в област Кюстендил, считано от 23.05.2018 г. до 31.10.2018 г. 1.37 MB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Май 2018 г. на земеделска и горска техника 217.47 KB
ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО НА 27.02.2018 Г. ОТ 13.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО“ ГР. КЮСТЕНДИЛ 328.49 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 225"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа