новини
Всички новини

14.03.2022 г.

Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП) достъпни на: https://shape.mzh.government.bg/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Средно годишно рентно плащане за стопанската 2023/2024 година за землищата в Област Кюстендил. 3.09 MB
Важно: На вниманието на физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи. 33.56 KB
Важно: На вниманието на физически и юридически лица, стопанисващи земеделски земи и дворни места. 27.88 KB
З А П О В Е Д № РД-04-257/22.11.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, Заповед № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг и Заповед № РД46-66/28.02.2023г. на министъра на земеделието за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024 година. 901.72 KB
З А П О В Е Д № РД-04-256/22.11.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024г. за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 27.05 MB
З А П О В Е Д № РД-04-249/15.11.2023г. на директора на ОД "Земеделие" Кюстендил, на основание чл. 56з, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писма с изх. №№ 66-1242/10.11.2023г., 66- 1243/10.11.2023г., 66-1244/10.11.2023г. и 66-1245/10.11.2023г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ и Заповед № РД46- 145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица за имоти в землището на с. Мали Върбовник. 7.77 MB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2023г. 449.31 KB
З А П О В Е Д № РД-04-244/30.10.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-1417/25.10.2023г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имот - частна държавна собственост, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ и Заповед № РД46-145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил, за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 106, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга е имот, частна държавна собственост в землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил. Публикувана на 01.11.2023г. 2.51 MB
СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на земеделските стопани и собствениците/ползвателите на обекти за съхранение на зърно на територията на област Кюстендил. 94.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО 17.21 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване






     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 227"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа