новини обратно
 • 02.04.2024 г.
  01.04.2024 г. Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 07.09.2023 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


З А П О В Е Д № РД-04-249/15.11.2023г. на директора на ОД "Земеделие" Кюстендил, на основание чл. 56з, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писма с изх. №№ 66-1242/10.11.2023г., 66- 1243/10.11.2023г., 66-1244/10.11.2023г. и 66-1245/10.11.2023г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ и Заповед № РД46- 145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица за имоти в землището на с. Мали Върбовник. 7.77 MB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2023г. 449.31 KB
З А П О В Е Д № РД-04-244/30.10.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-1417/25.10.2023г. на министъра на земеделието и храните за изразено съгласие за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имот - частна държавна собственост, годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ и Заповед № РД46-145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните за упълномощаване на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил, за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 106, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга е имот, частна държавна собственост в землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил. Публикувана на 01.11.2023г. 2.51 MB
СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на земеделските стопани и собствениците/ползвателите на обекти за съхранение на зърно на територията на област Кюстендил. 94.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО 17.21 KB
З А П О В Е Д № РД-04-79/24.08.2023г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1, чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Заповед № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието, обн. в ДВ бр. 40 от 05.05.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг и Заповед № РД46-66/28.02.2023г. на министъра на земеделието за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кюстендил за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024 година и СПИСЪК на земеделските земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ с НТП „пасища, мери” и „ливади”, включени в първа тръжна сесия на таен търг за отдаване под наем за стопанската 2023/2024г., неразделна част от Заповед № РД-04-79/24.08.2023г. на директора на ОД „Земеделие” - Кюстендил. 936.58 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-77/10.08.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 28 от Заповед № РД46-145/12.06.2023г. на министъра на земеделието и храните и Протокол № 1 от 29.03.2023г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-20/23.03.2023г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с писмо с изх. № 66-1792/07.08.2023г. на МЗХ за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-19/15.02.2023г. на директора на ОД „Земеделие”- Кюстендил за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. 229.73 KB
З А П О В Е Д № РД-04-65/17.07.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка със Заповед № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието, обнародвана в Държавен вестник бр. 40 от 05.05.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2023/2024г. за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и С П И С Ъ К на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/, включени в първа тръжна сесия на таен търг за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури и съществуващи трайни насаждения за стопанската 2023/2024г. на територията на област Кюстендил, неразделна част от Заповед № РД-04-65/17.07.2023г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 25.99 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-58 / 14.06.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г. във всички земеделски територии в област Кюстендил, считано от 15.06.2023 г. до 31.10.2023 г. 80.50 KB
График за извършване на годишни технически прегледи по населени места в област Кюстендил на земеделска и горска техника за месец Май 2023г. 517.63 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 228"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа